Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) eshopu tibitoys.sk upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: SANVEAN s.r.o., so sídlom 1.mája 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko, IČO: 44 664 478, IČ DPH: SK2022789406. Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č.35315/R (ďalej aj ako „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru – v internetovom obchode www.tibitoys.sk (ďalej len „e-shop“).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorý prevádzkuje predávajúci, a na základe ktorej vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúcemu záväzok objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatvorení kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.Objednávka 

Kupujúci uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na základe objednávky. Registrácia na internetovej stránke predávajúceho nie je podmienkou uskutočnenia objednávky.

 1. Objednávka v eshope sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci vyplnil všetky náležitosti.
 2. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom e-shopu je kupujúci povinný skontrolovať všetky v nej uvedené údaje. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.
 3. Kupujúci má právo objednať tovar od predávajúceho prostredníctvom objednávkového formuláru e-shopu vyplneného a odoslaného kupujúcim.
 4. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 5. Dostupnosť ponúkaného tovaru je vyjadrená v elektronickom obchode slovom skladom alebo na sklade
 6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP (vrátane Reklamačného poriadku a ďalších súčastí VOP) prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2.Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka spracovaná. Prijatie objednávky zo strany predávajúceho bude samostatne potvrdené prostredníctvom potvrdenia objednávky.
 2. Momentom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 3. Spracovanie objednávky a jej príprava k expedícií spravidla trvá 48 hodin odo dňa potvrdenia objednávky.

3.Stornovanie, odstúpenie od objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku v lehote do 48 hodín od jej potvrdenia predávajúcim bez storno poplatku, pokiaľ informáciu o jej zrušení doručí predávajúcemu pred expedíciou potvrdenej objednávky prostredníctvom kontaktného e-mailu, telefónu poprípade kontaktného online formulára.
 2. V prípade, že kupujúci poskytol v súvislosti so zrušenou objednávkou predávajúcemu akékoľvek plnenie, predávajúci je povinný vrátiť toto plnenie v lehote do 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 3. V prípade, ak predávajúci pri spracovaní objednávky zistí, že nebude schopný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej lehote, je povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti pred tým, než dôjde k potvrdeniu objednávky. Predávajúci je zároveň povinný vyžiadať si pred potvrdením objednávky súhlas kupujúceho so zmenou dodacej lehoty. V prípade, ak kupujúci udelí svoj výslovný súhlas so zmenou dodacej lehoty, akceptuje novú dodaciu lehotu písomnou formou mailom, predávajúci následne zašle potvrdenie objednávky. Akýkoľvek iný prejav vôle kupujúceho než súhlas so zmenou dodacej lehoty sa bude považovať za storno objednávky zo strany kupujúceho

4.Nadobudnutie vlastníckeho práva tovaru

 1. Vlastníctvo k objednanému tovaru nadobúda kupujúci až po jeho prevzatí v mieste dodania ním určenom a zároveň úplnom zaplatení kúpnej ceny objednaného tovaru. Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne uvedenou adresou popr. telefónym číslom kupujúceho, prípadne iné vzniknuté omeškania, ktoré neboli spôsobené zo strany predávajúceho.

5.Dodanie

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v súlade s uzatvorenou kúpnou zmluvou. Dbá na jeho riadne zabalenie na prepravu, aby predišiel jeho poškodeniu.
 2. Pripravený tovar k expedícií spolu s dokladom o jeho zaplatení sa odovzdá prepravcovy, ktorý zabezpečí jeho prepravu na adresu kupujúceho ktorú uviedol v kupnej zmluve.
 3. Kupujúcemu je tovar dodaný prostredníctvom prepravcov viď. Spôsob doručenia na stránke eshopu.
 4. Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu znáša predávajúci, avšak náklady na vrátenie zásielky z dôvodu jej neprevzatia hradí kupujúci.
 5. Predávajúci nebude od kupujúceho požadovať úhrady poplatkov za balné tovaru a zaslanie tovaru na uvedenú adresu v kúpnej zmluve.
 6. Predávajúci zaslaním e-mailovej správy alebo sms oznámi kupujúcemu, že objednaný tovar bol odovzdaný prepravcovy a poskytne mu sledovacie číslo zásielky pre kontrolu prepravy a doručenia.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že lehoty prepravy dopravcom sú orientačné, pričom predávajúci nezodpovedá za akékoľvek omeškanie spôsobené na strane prepravcu.
 8. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorá ho môže zastúpiť na základe zákona alebo prostredníctvom plnej moci pre prípad neprítomnosti v mieste dodania (ďalej len „zástupca“) a písomne potvrdiť dopravcovi prevzatie tovaru na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci, a to bez ohľadu na výšku kúpnej ceny objednávky.
 9. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke. 
 10. Odporúčania pre kupujúceho: Skontrolovať stav zásielky pred prevzatím. Ak zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, kupujúci uvedie rozsah poškodenia do dodacieho listu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Poškodenie tovaru nie je dôvodom k odmietnutiu jeho prevzatia kupujúcim, je však dôvodom na uplatnenie reklamácie vady tovaru.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar v súlade s kúpnou zmluvou, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru, tak ako sú uvedenú v potvrdenej objednávke. Kúpna cena a náklady spojené s dodaním tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
 2. Kupujúci má pri objednávaní v eshope možnosť voľby spôsobu úhrady kúpnej ceny a nákladov spojených s dopravou formou Dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovaného kuriérom. Platba vopred prostredníctvom platobnej brány GoPay. Ceny služieb sú uvedené na stránke eshopu viď. Spôsob platby.

7. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu po jej zistení prostredníctvom kontaktného e-mailu, telefónneho čísla, kontaktného formulára poprípade poštou.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené: mechanickým poškodením v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, používania v rozpore s účelom a návodom, a rovnako za bežné opotrebenie.

8. Reklamácia

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim, ak tovar nebol dodaný v správnom množstve a kvalite a došlo k strate jeho účelu použitia.
 2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom online formulára neodkladne po zistení u predávajúceho. Formulár sa nachádza na stránke Reklamačný poriadok.
 3. Predávajúci potvrdí prijatie podnetu a určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu.

9. Odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s legislatívou má spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru z kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, ďalej má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy pred momentom prevzatia tovaru. Od kúpy v našom e-shope môžte nadštandardne v prípade nespokojnosti so zakúpeným produktom odstúpiť od zmluvy aj po tomto termíne. O tomto nás infomujte prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (je v sekcií Reklamačný poriadok), popr. prostredníctvom kontaktného formulára v ktorom nám zašlete infomáciu a my sa s vami v čo najkratšom čase skontaktujeme a dohodneme všetky podrobnosti a bezplatnú spätnú logistiku – vrátenie zakúpeného tovaru a vrátenie platby za tovar podľa stavu vráteného produktu. 
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

10. Doba trvania zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu splnenia záväzkov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

11. Orgán dozoru

Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj. Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09 fax č. 032/640 01 08

12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci riešil jeho reklamáciu, popr. sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Link na zoznam slovenských subjektov oprávnených riešiť spotrebiteľské spory, z ktorých máte právo voľby: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. V prípade záujmu máte možnosť dozvedieť sa viac aj na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 alebo v Nariadenií Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013) verejne dostupnom na https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk alebo v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupnom na https://www.slov-lex.sk/domov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte.

13. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci objednávkou v eshope www.tibitoys.sk dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a berie na vedomie ich spracovanie v informačnych systémoch Predávajúceho v rozsahu objednávky
 2. Kupujúci berie na vedomie, že uvedené osobné údaje Predávajúci spracováva vo svojich informačných systémoch za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe VOP (v zmysle čl.6 ods.1 písm.b, GDPR) na dobu nevyhnutnú na plnenie Zmluvy, a plnenie povinností Predávajúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to vrátane vybavenia reklamácie.
 3. Kupujúci vyjadril súhlas , že osobné údaje, ktoré uviedol Predávajúci spracováva vo svojich informačných systémoch, za účelom zasielania informačných a ponukových emailov Predávajúceho (v zmysle čl.6 ods.1 písm. a, GDPR) na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov – 10 rokov od ukončenia poskytovania Služieb kupujúcemu.
 4. Na základe ustanovenia čl.13 GDPR Kupujúci: (I) má právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojím osobným údajom, má právo požadovať od Predávajúceho ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, (II) má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, (III) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, (IV) vie, že poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie Zmluvy. Nie je povinný poskytnúť svoje osobné údaje, avšak následkom toho nemôže byť Zmluva medzi ním a Predávajúcim uzatvorená, (V) vie, že poskytnutie osobných údajov s jeho súhlasom na účely zasielania emailov o aktuálnych novinkách a ponukách nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, Kupujúci nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však účel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú nebude možné zo strany Predávajúceho plniť, (VI) má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a to zaslaním na mailovú adresu: info@tibitoys.sk
 5. Kupujúci berie na vedomie, že podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR sú uvedené v samostatnej časti na stránke eshopu viď. Ochrana osobných údajov.
 6. Uverejnením si predávajúci plní svoju povinnosť podľa čl.13 a 15-22 GDPR.

14. Záverečné ustanovenie

 1. Predávajúci je oprávnený zmeniť, doplniť popr. zrušiť články VOP. V takom prípade je povinný túto zmenu VOP s uvedením jej platnosti oznámiť kupujúcemu zverejnením na stránke eshopu najneskôr 14-dní pred dňom platnosti zmeny VOP.
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien v uzatvorení kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná písomne emailom prostredníctvom adresy predávajúceho uvedenej vo VOP a emailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke internetového obchodu.
 4. Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v internetovom obchode, a to zaslaním písomnej žiadosti emailom na uvedenú adresu predávajúceho.
 5. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky, a to príslušné ustanovenia zákonov: č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, č.40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, č.102/2014 Z.z v znení neskorších predpisov, č.22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a č.250/2007 Z.z. podľa postavenia kupujúceho.
 6. V prípade súdnych sporov ktoré sa nepodarí vyriešiť mimosúdnou cestou, rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom: 03.03.2023