Reklamačný poriadok elektronického obchodu www.tibitoys.sk

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (“VOP”) predávajúceho spoločnosti SANVEAN s.r.o., so sídlom 1.mája 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko, IČO: 44 664 478, IČ DPH: SK2022789406. Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č.35315/R a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácií tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a VOP pred objednaním tovaru. V prípade reklamácie kupujúci berie na vedomie, že je v jeho záujme poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú k jej rýchlemu vybaveniu.
 4. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prepravnej spoločnosti kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

2. ZÁRUKA

 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a je 24 mesiacov.
 2. Záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či jeho mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním.

3. POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

V prípade, že kupujúci chce uplatniť reklamáciu na zakúpený tovar v eshope www.tibitoys.sk je povinný túto reklamáciu uplatniť prostredníctvom online reklamačného formuláru v ktorom uvedie dôvody pre reklamáciu.

Reklamačný formulár

  4. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

  Snahou predávajúceho je vyriešiť reklamácie neodkladne po obdržaní podnetu. V zložitejších prípadoch spravidla do 3 pracovných dní. Po dohode s kupujúcim, predávajúci zašle kupujúcemu riešenie reklamácie k odsúhlaseniu prostredníctvom emailu.

  Formulár na odstúpenie od zmluvy docx