Základné ústanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl.4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je SANVEAN s.r.o., so sídlom 1.mája 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko, IČO: 44 664 478, IČ DPH: SK2022789406. Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl.č.35315/R (ďalej len:“správca“)

Kontaktné údaje správcu: 1.mája 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR, email: tibitoys@gmail.com, Telefón: +421 948 087 030

Osobnými údajmi sa rozumie akákoľvek informácia o identfikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, nepríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej , fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.Zdroje a kategória spracovaných osobných údajov

– Správca spracováva osobné údaje ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje , ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.

– Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

2.Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným spôsobom spracovania osobných údajov je:

– plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľ čl.6 odst.1 písm.b) GDPR

– oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl.6 odst.1 písm.f) GDPR

– váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletrov) podľa čl.6 odst.1 pásm.a) GDPR v spojení s par.7 odst.2 zákona č. 480/2004 sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovávania osobných údajov je:

– vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa,kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť a teda zo strany správcu plniť,

– zasielanie obchodných informácií a uskutočňovanie ďaľších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a výslovný súhlas.

3.Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

– po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaním si nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

– po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

4.Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcami osobných údajov sú osoby

– podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácií platieb na základe zmluvy

– zabezpečujúce služby prevádzkovaním eshopu a ďaľšie služby v súvislosti s prevádzkovaním eshopu

– zabezpečujúce marketingové služby

Správca nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje tretím osobám, do 3 tretej krajiny(mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

Prevádzkové služby zabezpečujúce marketingové a podporné služby

– Google analytics – zaznamenávanie cookie a použitie webu

– Google Adwords – zaznamenávanie cookie a použitie webu

– Google nákupy – žiadosť o recenziu, zaznamenáva email pokiaľ odsúhlasíte v procese objednávky

– Heuréka – zaznamenáva konverzie a email pre služby „overené zákazníkom“

5.Vaše práva

Za podmienok stanovených GDPR máte

– právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl.15 GDPR

– právo opravy osobných údajov podľa čl.16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl.18 GDPR

– právo na výmaz osobných údajov podľa čl.17 GDPR

– právo vzniesť námietku proti spracovávaniu podľa č.21 GDPR

– právo na prenositeľnosť údajov podľa čl.20 GDPR

Právo odvolať súhlas so spracovním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v č.3 týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kdekoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka

Ďalej máte právo podať sťaťnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

6.Podmienky zabezpečenia osobných údajov

– Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov

– Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových uložísk a uložísk osobných údajov v listovej podobe, najmä zabezpečeného /šifrovaného prístupu na web.,šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktuálizácií systému, pravidelné zálohy systému

– Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby

7.Záverečné ustanovenia

– Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

– S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany  osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

– Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a súčasne vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu ktorú ste správcovi poskytol/a.